حسادت به یک مشت واژه !

توسط

چـــه حـــس غــریـبــی ســت . . .حــســادت بــه یـک مـشــت واژه !بــه ایـنــکــه هــمـیــن لـحــظــه ،

ایــن واژه هــا بــه چـشــم هـای کـــهـربـایـی ات خـیــره نـگاه میکنـنـد

مــیــدانــی ؟

حـتـی بــرای یـک لـحـظــه بــه ایـنـکـه

پــس از پــایــان ایــن عـاشـقـانه چــه مـیـکـنـی فـکـر نـمـیـکـنـم . . .

بــرای مـــن ،هـمــیــن چــنـد لـحــظـــه کـافــی ســت . . .

هــمـیــن کــه مـیــدانــم ،

چـشـم هــایــت را از ایــن سـطــر مـیــگـیــری ،

و بــه ایــن سـطــر مـیـســپــاری . . .

هــمــیــن لـبــخــنـد پـنــهــانــی ات ،

و هــمـیــن کــه مـیــدانــم

پــایــان ایــن عــاشـقــانــه زیــر لــب زمــزمــه مـیــکـنــی :

ای دیــوانـــه . . .

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.

*

code